Historie

StartskuddetEn kronik i Politiken juli 1996 var startskuddet til Landsforeningen af Dansk-udenlandske Ægtepar, Ægteskab uden Grænser.

Kontakt til kronikkens forfatter førte til stiftende generalforsamling i oktober 1996. Vedtægterne blev udarbejdet i samarbejde med en advokat, der stillede sin bistand til rådighed. Forsørgerkravet var på daværende tidspunkt den største anstødssten med henblik på at få udenlandske ægtefæller ind i Danmark.

Læserbreve til aviserne og udsendelser med interviews i radio og fjernsyn gjorde, at foreningen hurtigt blev kendt. Det fremgik med al tydelighed, at man var ved at skille ægtepar ad.

Kort efter foreningens start i oktober 1996 fik foreningens bestyrelse med ægtefæller indbydelse til audiens hos daværende indenrigsminister Birte Weiss.

I november 1996 deltog Ægteskab uden Grænser første gang i Udlændingestyrelsens Brugerpanel, der samtidigt var startet. Siden har der næsten altid deltaget mindst 2 personer ved Brugerpanelets møder. Møderne afholdes ca. hver tredje måned.

Ægteskab uden Grænsers nyhedsbreve er siden 1996 udsendt til medlemmer og interesserede 3-4 gange årligt. Disse nyhedsbreve har gjort, at man i hver en afkrog af Danmark kender nogen, som har set et nyhedsbrev. Derigennem kom der bl.a. kontakt til en mand i Låsby ved Randers, som selv i 1997 havde været i færd med at stifte en lignende forening. Han havde lavet en hjemmeside www.poul.net, som Ægteskab uden Grænser fik lov at lægge sig ind under.

I 1998 var foreningen medvirkende til at afskaffe forsørgerkravet, som ramte mange dansk-udenlandske ægtepar. Nu er forsørgerkravet som bekendt genindført, idet den borgerlige regering fremsatte forslaget til 'udlændingepakken' 17. januar 2002.

Ægteskab uden Grænser afholdt d. 24. februar 2002 i samarbejde med foreningen 'Dansk-nordisk Modstandsbevægelse' et seminar på Christiansborg for at gøre opmærksom på problemet om, hvor mange ganske almindelige danskere, en sådan lov ville ramme.

Integrationsministeren og samtlige, ordførende folketingsmedlemmer indenfor udlændingeområdet var inviterede. Anne Baastrup og Kamal Qureshi (SF), Elisabeth Arnold (RV) og Sophie Hæstorp Andersen (S) var dem, der tog imod invitationen og deltog i panelet. Integrationsminister Bertel Haarder var tilfældigvis på Christiansborg samme dag, hvor en journalist fra DR spurgte, om han ikke skulle deltage. Han var med i panelet 1 times tid, hvor han stort set kun talte om tvangsægteskaber. Af ordstyreren blev han oplyst om, at det ikke var dagens emne.

Den 28. februar 2002 trådte en del af loven i kraft vedr. 7-årsreglen. Dvs. en udenlandsk ægtefælle skal have været 7 år i DK, inden vedkommende kan opnå permanent opholdstilladelse. Det kan i sig selv være ganske problematisk, især hvor den danske ægtefælle dør, og der er børn i forholdet. Hidtil har det været 3 år. Loven blev stemt igennem sidst i maj 2002. Socialdemokratiet stemte imod! De ville have stemt for mhp. at påvirke lovgivningen, men indså, at de ingen indflydelse kunne få, derfor stemte de imod.

Pr. 1. juli 2002 trådte resten af loven i kraft. Ægteskab uden Grænser sendte repræsentanter til foretræde i Integrationsudvalget og desuden i foretræde hos socialdemokraterne Ritt Bjerregaard og Sophie Hæstorp Andersen.

Loven begyndte at gøre sig gældende på den ene og anden måde, hvorfor der på ny afholdtes seminar på Christiansborg d. 18. August 2002 i samarbejde med 'Dansk-nordisk Modstandsbevægelse'. Der var omkring 100 deltagere.

I november 2002 var underdirektør i Udlændingestyrelsen, Andreas Monberg, til et lørdagsmøde, hvor folk spurgte om den nye udlændingelov i to og en halv time.

Den danske presse har været noget tilbageholdne efter indførelsen af Udlændingeloven 1. Juli 2002. Siden lovens indførelse har de forskellige udenlandske medier 'over the world' kontaktet foreningen. Først hen i efteråret 2002 kom den danske presse efterhånden på mærkerne. Pressen har især interesseret sig for den såkaldte 'Sverige-løsning', da det desværre har været nødvendigt at 'deportere' dansk- udenlandske par til Sverige i kølvandet af udlændingeloven. Det er især unge under 24 år, uanset om det er danskeren eller den udenlandske part under 24 år, der rammes.

Loven har nu virket siden juli 2002. I Udlændingestyrelsen fjernede man 100 personer i 2001. Bl.a. derfor er sagsbehandlingstiden urimelig lang. I forbindelse med gennemførelse af udlændingeloven er sket og sker stadig overtrædelser af menneskerettighederne.

22. Juni 2003 stiftedes i samarbejde med DRC, Dokumentations- og Rådgivningscentret, en afdeling af Ægteskab uden Grænser i Sverige.

Integrationsministeren fremsatte i juni 2003 forslag om 'kærestevisum' fra bestemte lande. Ægteskab Uden Grænser mener, at dette er diskriminerende.

I 2004 kom Europarådets menneskeretskommissær Alvaro Gil-Robles rapport om at den danske lovgivning på Udlændingeområdet overtræder internationale og europæiske konventioner. Regeringssvar var blot at det ikke var sandt! Ægteskab Uden Grænsers bestyrelse og dens medlemmer har bidraget til de kritiske dele af rapporten. Satu Suikkarri, Legal Officer, Office of the Commissioner for Human Rights, Council of Europe takkede foreningen for dens assistance til rapporten.

I Oktober 2004 kom der nye visumregler som gør det endnu sværere at få kærester, ægtefæller og familie på besøg.

Sidst i december 2004 kom Integrationsministeriets særlige danske fortolkning af Singh og Akrich-dommene. Integrationsministeriets "juridiske fortolkning" af EU-reglerne skulle være tilpasset den danske udlændingelov !!! Ændring af fortolkningen indebærer at en dansk statsborger, som har taget ophold i et andet EU/EØS-land men bibeholdt sit arbejde i Danmark, ikke kan følge EU-reglerne for familiesammenføring i Danmark. Det sammen gælder i den modsatte situation, hvor en dansk statsborger tager arbejde i et andet EU/EØS-land, men bibeholder bopælen i Danmark.

I januar 2005 samarbejdede Institut for Menneskerettigheder, DRC og Ægteskab Uden Grænser i Danmark og Sverige om at redigere en Hvidbog om afslag på ægtefællesammenføring. I oktober blev hvidbogen offentligtgjort.

Hvidbogen er en samling af 46 konkrete sager om ægtefællesammenføring med relation til 24-årsreglen, tilknytningskravet, forsørgelseskravet, proformaægteskaber, flygtninges adgang til ægtefællesammenføring samt om par, der måtte flytte til Sverige for at opretholde et familieliv. Instituttet vurderer, at syv af dem er afgjort i strid med konventionerne og opfordrer til at anlægge sag mod integrationsministeriet.

Lørdag den 5. februar 2005 organiserede Ægteskab uden grænser en demonstration imod den unfair og uretfærdige Udlændingelov i København.

Mødestedet var ved springvandet på Gammeltorv. Kamal Qureshi fra SF holdt en tale og stillede krav om kraftige ændringer af Udlændingeloven.

Bagefter fordelte de "sandwich klædte" fremmødte medlemmer sig i grupper over Købmagergade og Strøget, Fiolstræde og Rådhuspladsen og uddelte løbesedlen "Advarsel til alle danskere" og annoncen ?En unfair Udlændingelov?. Et medlem uddelte løbesedler i Haderslev.

Den 27. februar 2005 blev foreningen Ægteskab uden Grænser i Sydslesvig stiftet, der som søsterorganisation til Ægteskab uden Grænser Danmark og Äktenskap Utan Gränser Sverige rådgiver par, der ikke kan bo i Danmark grundet den danske udlændingelov.

Ægteskab uden Grænsers tillægsrapport til FN's Komité om Barnets Rettigheder gjorde opmærksom på at den nuværende udlændingelov ofte krænker barnets tarv ved at nægte opholdstilladelse til en udenlandsk forælder i ægtefællesammenføringer. En ændring af udlændingeloven er nødvendig for at Danmark kan beskytte børnene i transnationale familier i henhold til internationale forpligtelser.

Den 30. september 2005 offentliggjorde FN´s komite sin rapport og kritiserede at børn mellem 15 og 18 år ikke mere kunne familiesammenføres sammen med deres forældre.

I forberedelse til Europarådets kommission mod racisme og intolerance (ECRI)'s 2006-rapport mødte Ægteskab uden Grænser ECRI-delegationen i oktober 2005. Målet for besøget var at samle så meget information som muligt om udviklingen af racisme og intolerance. Statsministeren smed rapporten i papirkurven få timer efter at den var offentligtgjort.

Lørdag den 6. maj 2006 organiserede Det Radikale Venstre (Elsebeth Gerner Nielsen) og Ægteskab uden Grænser en stor konference om de danske regler for familiesammenføring i Landstingssalen på Christiansborg i København. Der var oplæg ved Claus Blok Thomsen, journalist og forfatter af bogen "Den falske melodi", overlæge Morten Ekstrøm fra Psykiatrisk Center Gentofte, og medlem af Amnesty International's Lægegruppe om de helbredsmæssige konsekvenser af sagsbehandlingen i Udlændingestyrelsen, Jonas Christoffersen, adjunkt i jura/menneskerettigheder ved Københavns Universitet talte om retssikkerhed, Udlændingestyrelsens praksis og udlændingeloven. (En af hans bemærkninger var: Når en forsker ikke kan finde vej igennem junglen, hvordan kan en familie så?) Fem ægtepar fortalte om deres historie fra det virkelige liv.

I anledning af Ægteskab uden Grænsers 10 års jubilæum holdt foreningen et stort arrangement på Rådhuspladsen d. 7. oktober 2006.

Arrangementet var både til sjov og alvor. Der var 5 talere, herunder Elsebeth Gerner fra Det Radikale Venstre og Niels-Erik Hansen fra DRC. Et gennemgående tema i talerne var det menneskesyn som den danske udlændingelov er et produkt af. Udover talerne havde en række musikere tilbudt at komme og spille for os. Der var alt fra indy-rock fra November til hip-hip fra Rap Soul.

November 2006 - Et medlem startede en underskrift-indsamling imod den modbydelige udlændingelov og blev hurtigt støttet af flere medlemmer.

Siden oktober 1996 har Ægteskab uden Grænser hvert år afholdt ordinær generalforsamling inden udgangen af april samt én gang en ekstraordinær generalforsamling i 1999.

Der bliver afholdt bestyrelsesmøder ca. en gang om måneden.

Ægteskab uden Grænser har arrangeret og arrangerer løbende møder af interesse for medlemmerne.

I tidens løb har der været mange diskussioner, foredrag og oplæg fra politikere og andre. Meget ofte i forbindelse med et mere socialt arrangement med spisning. Desuden har der været afholdt fodboldkampe og andre arrangementer af mere løssluppen karakter.

Hjemmesiden bliver læst flittigt og rådgivningen modtager i gennemsnit 30 henvendelser om ugen. På Ægteskab Uden Grænsers Forum er der mange aktive brugere som støtter og hjælper hinanden med gode råd og erfaringer.

Foreningens medlemmer har været flittige med at skrive læserbreve og på anden måde gøre opmærksom på foreningen.

Uden samarbejde kan det slet ikke lade sig gøre. Det er lige som en humlebi, der flyver. (Det kan den jo ikke!). På samme måde eksisterer Landsforeningen for Dansk- udenlandske Ægtepar, Ægteskab uden Grænser.

Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft, som i andre græsrodsbevægelser.

Kom frit frem, foreningen kan sagtens bruge flere kreative hoveder og hænder!


Ægteskab uden Grænsers formål er fortsat - først og fremmest - at støtte og hjælpe Dansk- udenlandske par, der gerne vil være sammen her i Danmark under værdige forhold