Vedtægter

VEDTÆGTER FOR ÆGTESKAB UDEN GRÆNSER. LANDSFORENINGEN AF DANSK-UDENLANDSKE ÆGTEPAR

1. Navn:

Foreningens navn er "Ægteskab uden grænser. Landsforeningen af dansk-udenlandske ægtepar."

2. Hjemsted:

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

3. Formål:

  • At sikre myndige danske borgeres ret til frit at vælge deres ægtefælle og bo sammen i Danmark uanset ægtefællens nationalitet, alder, religion, uddannelse, erhvervserfaring mm.
  • At sikre en ordentlig og human behandling under processen med at søge visum, opholdstilladelse og dansk statsborgerskab til den udenlandske ægtefælle og deres børn.
  • At sikre dansk-udenlandske ægtepar trygge rammer omkring livet i Danmark og den højest mulige grad af ligebehandling med andre borgere.
  • At bidrage til at skabe respekt omkring dansk-udenlandske ægtepar.

4. Medlemskab:

Som medlemmer optages alle, der er interesseret i foreningens formål og vedkender sig de til enhver tid gældende vedtægter. Som medlemmer optages enkeltpersoner og ægtepar/samboende. Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, hvis den pågældende ønsker det. Bestyrelsen kan med 2/3's flertal beslutte at udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Et udelukket medlem kan indbringe spørgsmålet for den førstkommende generalforsamling.

Udmeldelse:

Medlemskab ophører, hvis kontingent ikke betales eller hvis skriftlig udmeldelse sendes til medlemsservice.

5. Kontingent:

Foreningens kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes et kontingent for enkeltmedlemmer og et for ægtepar/samlevende. Kontingent skal betales forud for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan dog vælge at tilbyde medlemskab med forudbetaling for en kortere periode end 1 år ad gangen til dem, der ønsker det. Prisen for et sådant medlemskab skal være højere end årskontingentet. Differencen betragtes som et frivilligt bidrag til foreningen. Et medlem kan til enhver tid skifte fra en medlemsskabsform til en anden efter skriftlig henvendelse til medlemsservice. Kontingentfrit medlemskab for 1 år ad gangen kan bevilges af bestyrelsen.

6. Hæftelse:

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtelse for foreningen ud over kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

7. Bestyrelse:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen. Den består af mindst 5 og maximum 11 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer på første bestyrelsesmøde.

8. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan udskrive skriftligt suppleringsvalg med 14 dages varsel i løbet af valgperioden.

9. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden så ofte anledning foreligger - og i alle tilfælde, hvor 3 medlemmer af bestyrelsen begærer det. Der udsendes skriftlig indkaldelse indeholdende dagsorden med mindst en uges (7 dages) varsel.

10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Blandt disse skal enten være formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens - eller i dennes forfald næstformandens - stemme udslaget.

11. Der skrives referat efter bestyrelsesmøderne. Referatet forelægges bestyrelsen til godkendelse ved førstkommende bestyrelsesmøde. Medlemmerne holdes orienteret via hjemmeside og udsendelse af nyhedsbreve.

12 Tavshedspligt:

Bestyrelsesmedlemmer og alle andre, der arbejder for ÆUG, er undergivet tavshedspligt om alle oplysninger, som de måtte modtage under udførelsen af arbejde for foreningen.

13. Generalforsamling:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem indbringes for generalforsamlingen. Beslutning på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed, dog kræver ændringer i vedtægterne, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

14. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 1. marts til 30. april og skal have følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent

2.Årsberetning om foreningens aktiviteter

3.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.Indkomne forslag

5.Foreningens virke i det kommende år

6.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.Valg af revisor

9.Eventuelt

15. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt foreløbig dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Senest 7 dage før generalforsamlingen skal den endelige dagsorden med bilag i form af indkomne forslag samt regnskab og forslag til budget udsendes til medlemmerne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Ved generalforsamlingen kan der afgives stemme ved personligt fremmøde eller ved brevstemme, der skal være indgivet til formanden eller et andet bestyrelsesmedlem senest dagen før generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen udsendes referat til foreningens medlemmer sammen med årsberetning om foreningens aktiviteter og det vedtagne budget.

16. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det fornødent, eller hvis mindst 1/4 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter kravet herom er modtaget, og indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

17. Tegning:

Foreningen tegnes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Dog kræver køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller optagelse af lån underskrift af alle bestyrelsesmedlemmer.

18. Formue:

Foreningens formue bør være anbragt i anerkendt pengeinstitut.

19. Regnskab og revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af én uden for bestyrelsen valgt revisor.

20. Opløsning:

En beslutning om opløsning af foreningen kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer møder op eller brevstemmer på en til lejligheden indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Ophører foreningen, tilfalder foreningens formue en udlændinge- eller indvandrerorganisation i Danmark efter generalforsamlingens valg.