Flytte til andet EU-land

EU/EØS-regler

Når du som unionsborger (statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz) rejser til et andet EU/EØS-land end det, hvor du er statsborger, er både du og din nærmeste familie omfattet af EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed. EU/EØS-reglerne kan anvendes i alle EU´s 28 medlemslande og desuden også i EØS-landene Norge, Island, Lichtenstein samt i Schweiz.

Din nærmeste familie omfatter:

 • Ægtefælle eller registreret partner (for homoseksuelle)
 • Fast partner (mindst 18 måneders samliv på fælles bopæl)
 • Børn under 21 år
 • Andre familiemedlemmer, som er afhængige af din forsørgelse

 Reglerne om fri bevægelighed giver jer bla. følgende rettigheder:

 • Ret til indrejse
 • Ret til ophold i indtil 3 måneder
 • Ret til ophold i mere end 3 måneder
 • Ret til ikke at blive udsendt som jobsøgende

Ret til indrejse

Som unionsborger har du selv en helt ubetinget ret til indrejse i de andre EU/EØS-lande, med mindre du er til fare for den offentlige sikkerhed, sundhed eller orden. Dit nære familiemedlem, som ikke selv er unionsborger, skal derimod opfylde et af følgende:

 • være visumfri
 • have et gyldigt visum
 • have en opholdstilladelse eller et opholdskort, der fritager ham/hende fra det normale visumkrav

Hvis du flytter, medens dit familiemedlem opholder sig lovligt i Danmark på visumfrit turistophold, schengenvisum eller med en dansk opholdstilladelse, kan dit familiemedlem bare rejse med dig til det andet EU-land. Flytter I til Storbritannien, Irland, Bulgarien eller Rumænien, gælder et schengenvisum dog ikke, da disse lande pt. ikke er medlem af Schengen.

Hvis du allerede bor i det andet EU/EØS-land, så skal dit familiemedlem søge om et visum på det pågældende lands ambassade. Dette visum skal udstedes gratis og efter en særlig hasteprocedure. Læs mere om visum efter de særlige EU-regler i vejledningen om visum.

Ret til ophold i indtil 3 måneder

Når I er indrejst lovligt, har I ret til at opholde jer i det andet EU/EØS-land i 3 måneder under nogen form for yderligere krav. I er i denne periode ikke berettiget til at modtage sociale ydelser i værtslandet.

Ret til ophold i mere end 3 måneder

Retten til ophold i mere end 3 måneder kan betragtes som en ret til at bo i et andet EU/EØS-land frem for kun at være på ferie eller andet midlertidigt besøg i landet. Det er normalt denne rettighed, som man tænker på, når man taler om retten til fri bevægelighed. Har man ret til ophold i mere end 3 måneder, har man også ret til ligebehandling med landets egne borgere på alle andre områder end:

 • modtagelse af sociale ydelser de første 3 måneder
 • modtagelse af uddannelsesstøtte de første 5 år, hvis man ikke er arbejdstager eller familiemedlem til en arbejdstager

For at både du selv og din nærmeste familie kan have ret til ophold i mere end 3 måneder, dvs. at "bo" fast i det andet EU/EØS-land, skal du være et af følgende:

 • Arbejdstager
 • Selvstændig erhvervsdrivende
 • Tjenesteyder
 • Pensioneret arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende eller tjenesteyder
 • Studerende
 • Person med tilstrækkelige midler

Du er arbejdstager, hvis du arbejder i det EU/EØS-land, hvor du er bosat, og hvis dit arbejde ikke kun udgør et "ubetydeligt supplement". Som tommelfingerregel kan du regne med, at 10-12 timers ugenligt arbejde i mindst 10 uger til sædvanlig timeløn er nok til, at du er arbejdstager. Hvis du bliver fyret, så bevarer du din status som arbejdstager i mindst 6 måneder, hvis du har arbejdet i under 12 måneder og på ubestemt tid, hvis du har arbejdet i mere end 12 måneder. Det er dog en forudsætning, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og aktivt søger nyt arbejde.

Du er selvstændig erhvervsdrivende, hvis du ejer en virksomhed i det EU/EØS-land, hvor du er bosat. Virksomheden må ikke være et "ubetydeligt supplement" men skal give dig en reel indtægt.

Du er tjenesteyder, hvis du sælger tjenesteydelser i et andet EU/EØS-land, og dette ikke udgør et "ubetydeligt supplement".

Du er studerende, hvis du er indskrevet ved en anerkendt uddannelse i det EU/EØS-land, hvor du bor. Du skal skrive under på, at du vil forsørge dig selv og din familie under jeres ophold. Dette giver lidt sig selv, da studerende normalt ikke er berettigede til sociale ydelser.

Hvis du ikke lever op til noget af det ovenstående, så har du stadig ret til at bo i et andet EU/EØS-land, hvis du kan dokumentere, at duråder over tilstrækkelige midler til dig selv og din familie, så I ikke kan antages at blive en byrde for det sociale system.

Om du råder over tilstrækkelige midler afhænger af en konkret vurdering fra sag til sag. Men du opfylder den med sikkerhed, hvis du har en løbende indtægt, som svarer til den laveste sociale ydelse i det pågældende land.

Du kan også råde over tilstrækkelige midler ved at have formue, eller ved at 3. part påtager sig at understøtte dig og din familie økonomisk. Der findes ingen retningslinier for, hvor stor din formue skal være, men forvent at den nok skal være tilstrækkelig til, at I kan klare sig selv i mindst 12 måneder.

Bemærk: Det er tilstrækkeligt at opfylde èn af de ovenstående betingelser. Du behøver altså ikke både at være f.eks. arbejdstager og "person med tilstrækkelige midler" på samme tid. 

Du kan f.eks. udnytte den fri bevægelighed på følgende måder:

1) Du finder et job i et hvilket som helst andet EU/EØS-land mindst 10-12 timer om ugen.

2) Du er studerende og tager et semester eller to ved et universitet i et andet EU/EØS-land. Du tager din danske SU med dig.

3) Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men beholder dit job i Danmark og pendler over grænsen. Gælder også for flexjobbere.

4) Du bosætter dig i Tyskland eller Sverige men fortsætter med at studere i Danmark og modtager dansk SU og SU-lån.

5) Du er (førtids)pensionist og tager din (førtids)pension med dig til et hvilket som helst andet EU/EØS-land.

Bemærk: Fordi du har haft ret til at opholde dig i det andet EU-land, er det ikke ensbetydende med, at din ret til at tage din familie med dig tilbage til Danmark vil blive anerkendt af de danske myndigheder. Læs mere herom i afsnittet om at "flytte tilbage til Danmark"

Både studerende og "personer med tilstrækkelige midler" skal dokumentere, at de er i besiddelse af en heldækkende sygeforsikring til sig selv og deres familiemedlemmer. Hvis du arbejder i Danmark, vil du og dine familiemedlemmer være dækket af den danske sygesikring, hvilket kan dokumenteres via nogle dertil udviklede S- eller E-blanketter, der kan udstedes af den danske kommune, som du flytter fra, eller ved et blåt EU-sygesikringsbevis, hvis du flytter til Sverige. Hvis du ikke er økonomisk aktiv, vil du som hovedregel være nødt til at tegne en privat sygeforsikring til dine familiemedlemmer.

Ret til ikke at blive udsendt som jobsøgende

Uanset ovenstående generelle krav for at have ret til ophold i mere end 3 måneder, så må en unionsborger, der er indrejst i et andet medlemsland med henblik på at søge arbejde, ikke udsendes så længe han/hun er aktivt jobsøgende og har en reel chance for at få arbejde. Det samme gælder for hans/hendes ledsagende familiemedlemmer.

Bemærk: Unionsborgere og familiemedlemmer, der opholder sig i et medlemsland efter denne regel, har ikke ret til at få udbetalt sociale ydelser i landet, selvom de har været der i mere end 3 måneder.

Registreringsbevis og opholdskort

Senest 3 måneder efter din ankomst til det andet EU/EØS-land skal du selv ansøge om et registreringsbevis hos landets myndigheder. Registreringsbeviset dokumenterer, at du har ret til ophold i mere end 3 måneder, og gælder i 5 år eller for den periode, hvor du planlægger at bo i det andet EU/EØS-land, hvis dette er mindre end 5 år.

Ved ansøgning om registreringsbevis undersøges det, om du er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, studerende, eller person med tilstrækkelige midler, og dette skal du derfor kunne dokumentere ved f.eks. ansættelseskontrakt, lønsedler, kontoudtog fra bank, optagelsesbevis fra uddannelsessted og så videre.

Bemærk: I de nordiske lande behøver en dansk statsborger ikke at søge om registreringsbevis, da der eksisterer en mere vidtgående og ældre aftale om fri bevægelighed inden for Norden. Men hvis du ønsker at medbringe familiemedlemmer efter EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed, så skal du stadig opfylde betingelserne for at have ret til ophold efter disse regler i mere end 3 måneder.

Senest 3 måneder efter sin ankomst til det andet EU/EØS-land skal dit familiemedlem, som ikke selv er unionsborger, søge om opholdskorthos landets udlændingemyndigheder. Opholdskortet gælder også i 5 år eller for den periode, hvor du planlægger at bo i det andet EU/EØS-land, hvis dette er mindre end 5 år.

Både registreringsbevis og opholdskort har til formål at dokumentere, at du selv og dit familiemedlem har ret til ophold i det pågældende EU/EØS-land i mere end 3 måneder. Eller med andre ord: At bo der og være ligestillet med landets egne borgere med de få undtagelser, som er omtalt under "ret til ophold i mere end 3 måneder".

Bemærk: Registreringsbevis og opholdskort er ikke en forudsætning for jeres rettigheder, det er alene en bekræftelse på, at I har dem. Og derfor er det f.eks. ikke noget krav, at dit familiemedlems visum skal blive ved med at være gyldigt, indtil opholdskortet er udstedt. Det skal kun være gyldigt ved indrejsen og har kun til formål at sikre, at dit familiemedlem ikke udgør en sikkerhedsrisiko og ikke bliver tilbageholdt i grænsekontrollen.

Hvis I opfylder betingelserne for at have ret til ophold i mere end 3 måneder, må man heller ikke nægte jer at gøre brug af de tilknyttede rettigheder, f.eks. at arbejde i landet, bare fordi myndighederne ikke har nået at udstede registreringsbevis eller opholdskort endnu. Men I skal naturligvis kunne dokumentere, at I har disse rettigheder, dvs. at du som unionsborger er arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, tjenesteyder, studerende eller person med tilstrækkelige midler. I skal derfor kort sagt fremvise den samme dokumentation over for andre myndigheder, som I fremviste ved ansøgningen om registreringsbevis eller opholdskort.

Myndighederne i et EU/EØS-land må være op til 6 måneder om at udstede et registreringsbevis eller opholdskort, og i den tid er det op til jer selv at dokumentere jeres rettigheder på anden vis.

Hvis du vil vide mere om EU/EØS-reglerne

For svar på de mest almindelige spørgsmål om EU-reglerne kan du læse denne FAQ, som ÆUG har lavet:

http://www.aegteskabudengraenser.dk/forum/viewtopic.php?f=7&t=3705

For en mere uddybende og detaljeret beskrivelse af retten til fri bevægelighed i Europa kan du læse DRC´s Europafolder:

http://www.drcenter.dk/html/publikationer/europaloesningen.pdf

På de følgende to links kan du læse mere om EU-reglerne (på mange sprog) og søge om juridisk rådgivning om EU-reglerne.

www.ec.europa.eu/youreurope/
www.ec.europa.eu/citizensrights/

Selve EU`s opholdsdirektiv kan du læse her:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:DA:PDF