Permanent ophold

Hvad er permanent ophold?

Permanent ophold er i realiteten betingelsesløst ophold. Dvs. der er ikke længere knyttet nogen betingelser til ens fortsatte ophold i Danmark.

Opholdet er derimod ikke mere "permanent" end, at man mister sin permanente opholdstilladelse, hvis man opgiver sin bopæl i Danmark og bosætter sig i udlandet. Hvis man i den situation ønsker at kunne vende tilbage til Danmark uden at skulle søge om en ny midlertidig opholdstilladelse - og dermed starte helt forfra - skal man gå skridtet videre og blive dansk statsborger.

Personer med permanent opholdstilladelse kan også miste den, hvis de begår kriminalitet, og en domstol dømmer dem til udvisning. Derfor ville det faktisk være mere korrekt at kalde det betingelsesløs opholdstilladelse.

Hvad betyder det ikke at have permanent ophold?

For familiesammenførte betyder det, at de til stadighed skal leve op til samlivskravet, boligkravet, kravet om at stille bankgaranti og kravet om, at ingen af ægtefællerne modtager ydelser efter aktivloven som f.eks. kontanthjælp eller revalidering. I modsat fald risikerer man, at opholdstilladelsen bliver inddraget eller nægtet forlænget.

Dette sker dog kun, hvis det ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Og derfor er der i praksis nogle vigtige undtagelser, som man bør kende, og som gør, at det ikke er helt så slemt at have midlertidig opholdstilladelse, som det umiddelbart lyder.

 • Hvis man har børn sammen og bliver skilt, kan den udenlandske ægtefælle ofte få lov at blive i Danmark for at fortsætte sit samvær med børnene. Det er helt det samme princip som, at danskere med særbørn ofte bliver fritaget fra kravene til familiesammenføring, fordi børnene har krav på at fortsætte et eksisterende samvær med deres far eller mor her i landet. Og ikke hver 2. weekend i f.eks. Sao Paolo eller Tokyo.
 • Hvis det er referencepersonen, der modtager ydelser efter aktivloven, typisk pga. langvarig sygdom, vil det næsten altid være i strid med menneskerettighederne at henvise parret til at fortsætte deres familieliv i et andet land. Det skyldes, at parret allerede har etableret et lovligt familieliv i Danmark, og man kan ikke forlange, at de skulle kunne forudse, at referencepersonen senere bliver syg. Derfor sker det kun sjældent, at en opholdstilladelse inddrages pga. modtagelse af sociale ydelser. I de fleste inddragelsessager er der tale om, at det er samlivskravet, der ikke er opfyldt. Altså at parret ikke længere bor sammen.

Selvom man ikke er fuldstændig rettighedsløs, bare fordi man har midlertidig opholdstilladelse, er det stadig bedst at arbejde på at få permanent opholdstilladelse. Det er bla. en forudsætning for at kunne søge om dansk statsborgerskab, som igen er en forudsætning for stemmeret til Folketinget og fulde rettigheder i Danmark. Nedenfor kan I læse om permanent ophold efter danske regler og efter EU-reglerne.

Danske nationale regler

Hvornår kan man søge?

Man kan søge om permanent opholdstilladelse efter danske nationale regler, når man lovligt har boet i Danmark i mindst 4 år. Dette gælder også for personer, der har ophold efter EU-reglerne, hvis de opfylder de krav, der stilles efter de danske nationale regler.

Det er uden betydning, om man undervejs har skiftet fra den ene opholdstilladelse til den anden. Dog starter uret forfra, hvis man skifter fra en opholdstilladelse som familiesammenført til en opholdstilladelse som familiesammenført med en anden ægtefælle efter at være blevet skilt fra den første ægtefælle.

BEMÆRK: Man kan søge når som helst, man mener at opfylde betingelserne. Det er ikke nødvendigt at vente indtil lige før, ens tidsbegrænsede (midlertidige) opholdstilladelse udløber.

Ansøgninger om tidsbegrænset forlængelse, som ikke er en del af en ansøgning om permanent opholdstilladelse, kan tidligst indleveres 2 måneder før, opholdstilladelsen udløber.

BEMÆRK: Konsekvensen af at aflevere en ansøgning om tidsbegrænset forlængelse blot en enkelt dag for sent er, at man mister sin opholdstilladelse og må rejse hjem og søge om en helt ny opholdstilladelse, før man kan vende tilbage til Danmark.

Ægteskab Uden Grænser anbefaler, at man søger permanent opholdstilladelse, lige så snart man mener at opfylde betingelserne, jævnfør nedenstående tekst. Hvis man venter, risikerer man, at man ikke længere opfylder betingelserne på det tidspunkt, hvor man søger, f.eks. fordi man er blevet fyret fra sit job. Eller fordi Folketinget har ændret reglerne

Betingelser for permanent ophold efter de danske regler:

Reglerne blev senest ændret i maj 2017, og blev før da ændret i 2002, 2007, 2010, 2012 og 2015. Altså ændres de cirka hvert 3-4 år, og man kan ikke vide, hvordan reglerne vil være for en selv i fremtiden, hvis man lige er flyttet til Danmark. Lige nu er reglerne følgende:

Man skal stadig opfylde alle de oprindelige betingelser for opholdstilladelsen. For familiesammenførte vil det sige boligkrav, forsørgerkrav, bankgarantien skal være intakt, og parret skal stadig bo sammen. Desuden skal følgende være opfyldt:

Grundkrav

 • Man skal have haft lovligt ophold i Danmark i mindst 4 år. Dog 8 år hvis man ikke opfylder alle 4 tillægskrav.
 • Man må ikke have begået kriminalitet af en vis grovhed i en vis periode.
 • Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige, medmindre der er givet henstand med hensyn til tilbagebetalingen af gælden, og gælden ikke overstiger cirka 100.000 kroner.
 • Man må ikke i de sidste 4 år forud for indgivelsen af ansøgning om permanent opholdstilladelse have modtaget hjælp efter aktivloven eller integrationsloven.
 • Man skal have underskrevet en erklæring om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund eller på anden vis have tilkendegivet at acceptere indholdet heraf.
 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 2 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
 • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3½ af de sidste 4 år.
 • Man skal fortsat være i beskæftigelse på det tidspunkt, hvor den permanente opholdstilladelse vil kunne gives.

Tillægskrav

 • Man skal have bestået Prøve i Dansk 3 eller en danskprøve på et tilsvarende eller højere niveau.
 • Man skal have udvist aktivt medborgerskab ved at have bestået en prøve eller deltaget i foreningsliv mv.
 • Man skal have haft en indtægt på mindst 270.000 kr. om året de sidste 2 år (2016-niveau)
 • Man skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 4 af de sidste 4½ år.

For at kunne få permanent ophold efter 4 år skal man opfylde alle 4 tillægskrav. For at kunne få permanent ophold efter 8 år skal man opfylde minimum 2 af de 4 tillægskrav. 

Hvis man ikke kan opfylde disse betingelser, kan man ikke få permanent opholdstilladelse, medmindre man tilhører en af de særlige grupper, som er undtaget fra et eller flere af kravene:

 • Folke- og førtidspensionister
 • Unge ansøgere mellem 18 og 19 år
 • ansøgere med et stærkt tilknytningsforhold til Danmark
 • ansøgere, hvor Danmarks internationale forpligtelser tilsiger, at der skal ske undtagelse.

Hvis man ikke kan opfylde betingelserne, kan man i stedet ansøge om en forlængelse af sin midlertidige opholdstilladelse, og så evt. på et senere tidspunkt ansøge om en permanent opholdstilladelse.

Hvis du vil vide mere

For en mere uddybende beskrivelse af reglerne for permanent ophold efter de danske regler anbefaler ÆUG, at du læser vejledningen på Nyidanmark. Dette er kun en summarisk gengivelse af reglerne, da ÆUG ikke ser noget formål med at gentage alle de oplysninger, der findes på myndighedernes officielle hjemmeside.

http://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/permanent-ophold/permanent-ophold.htm

EU/EØS-regler

Når en unionsborger lovligt har boet 5 år i et andet EU/EØS-land end sit eget, har han/hun ret til at få udstedt tidsubegrænset registreringsbevis. Et medfølgende familiemedlem, der ikke selv er unionsborger, har ret til at få udstedt tidsubegrænset opholdskort, når han/hun har boet lovligt i samme land som unionsborgeren i mindst 5 år.

Familiemedlemmer til danske statsborgere er normalt ikke omfattet af EU/EØS-reglerne. Dog er sådanne familiemedlemmer omfattet af EU/EØS-reglerne, hvis de har boet sammen med den danske statsborger i et andet EU/EØS-land end Danmark, og familien herefter flytter samlet til Danmark. Læs mere herom i vejledningen om at flytte tilbage til Danmark.

Bemærk: Alle ansøgninger om registreringsbevis eller opholdskort behandles af Statsforvaltningerne, også ansøgninger om permanent registreringsbevis eller permanent opholdskort:

www.statsforvaltningerne.dk

Omkring erhvervelse af ret til tidsubegrænset registreringsbevis eller opholdskort efter EU/EØS-reglerne gælder følgende:

 • Opholdets uafbrudte karakter påvirkes ikke af midlertidige fravær på op til 6 måneder om året eller af et enkelt fravær på op til 12 måneder som følge af udstationering, aftjening af værnepligt eller anden vægtig grund.
 • Det afgørende er ikke, om ansøgeren har haft registreringsbevis eller opholdskort i de 5 år, men om betingelserne for ret til ophold efter EU/EØS-reglerne har været opfyldt. Det betyder, at der kan gives afslag, hvis det viser sig, at ansøgeren har opholdt sig i Danmark uden at opfylde betingelserne for at have ret hertil efter EU/EØS-reglerne, f.eks. fordi ansøgeren ikke kan dokumentere at have opfyldt de grundbetingelser for retten til ophold i mere end 3 måneder, der er beskrevet under "jeg vil.... flytte til Sverige/EU-land".
 • I forlængelse af ovenstående kan man have ret til tidsubegrænset registreringsbevis eller opholdskort, selvom man hidtil har haft en opholdstilladelse efter nationale danske regler. Har du f.eks. boet i mere end 5 år i Danmark, og er du gift med en dansk statsborger, og flyttede I sammen fra et andet EU/EØS-land til Danmark, så har du sandsynligvis ret til tidsubegrænset opholdskort efter EU/EØS-reglerne. Det påhviler dog jer at dokumentere, at I hele tiden har haft ret til ophold efter EU/EØS-reglerne, selvom du har haft en opholdstilladelse efter de danske regler. Du kan også have ret til tidsubegrænset ophold efter EU/EØS-reglerne, hvis du har boet i Danmark på f.eks. en studieopholdstilladelse og i mindst 5 år har været gift med eller har samlevet på fælles bopæl med en borger fra et andet EU/EØS-land end Danmark.
 • Hvis du er gift med en dansk statsborger og har boet i Danmark på en national dansk opholdstilladelse, og I herefter flytter til et andet EU/EØS-land, så opnår du ret til tidsubegrænset opholdskort i dette EU/EØS-land efter 5 år. Hvis I flytter tilbage til Danmark, opnår du ret til tidsubegrænset opholdskort 5 år efter jeres returnering til Danmark. Den tid, som I har boet sammen i Danmark, uden at din danske ægtefælle har været omfattet af reglerne om fri bevægelighed, kan altså ikke tælles med i perioden på 5 år. Heller ikke selvom jeres ophold i det andet EU/EØS-land varer i mindre end 6 måneder.

For yderligere spørgsmål om ret til tidsubegrænset registreringsbevis eller opholdskort henvises til Statsforvaltningerne. Eller stil dine spørgsmål i vores forum eller skriv til ÆUG`s rådgivning.